نام دوره آموزشی تعداد ساعت کد استاندارد دوره وضعیت ثبت نام نوع دوره جزییات بیشتر
تشخیص بیماری از طریق زبان در طب چینی 16 004411-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
زالو درمانی 16 004412-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
حجامت مقدماتی 16 004413-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
حجامت پیشرفته 16 004414-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
نبض مقدماتی 16 004415-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
نبض پیشرفته 16 004416-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
تغذیه اختصاصی و شیوه تهیه غذاهای ویژه در طب سنتی 16 004417-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
بادکش 20 004418-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
فصد 20 004419-a در حال انجام  حضوری جزییات بیشتر
شناخت بیماری های زنان از دیدگاه طب سنتی 24 004420-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
گیاهان دارویی مقدماتی 25 004421-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
گیاهان دارویی پیشرفته 25 004422-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب کار و بیماری های شغلی 25 004423-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سنتی پوست و مو 30 004424-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
تغذیه اختصاصی و شیوه تهیه غذاهای ویژه در طب سنتی 32 004425-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
تشخیص بیماری از طریق طب سنتی و طب غربی 32 004426-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
داروسازی گیاهی 32 004427-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
فروشندگی گیاهان دارویی 32 004428-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سنتی مقدماتی 48 004429-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سنتی متوسطه 48 004430-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
طب سنتی پیشرفته 48 004431-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
مربیگری طب سنتی درجه 1 100 004432-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر
مدرس طب سنتی 100 004433-a در حال انجام حضوری جزییات بیشتر